Algemene voorwaarden

De verkoper garandeert aan de koper, behoudens in het geval voorzien in artikel 13, de kwaliteit der geleverde deuren gedurende 1 jaar na factuurdatum. Deze garantie heeft uitsluitend betrekking op hinderlijke gebreken ten gevolge van materiaal- en/of constructiefouten. Kleur- en structuurafwijkingen in het natuurproduct hout, zowel als kleurafwijkingen bij afgelakte deuren, kunnen in dit verband niet als zodanig worden beschouwd. Evenmin wordt de kwaliteit van deuren gegarandeerd, die na aflevering aan een relatieve vochtigheid van 40% of lager respectievelijk 75% of hoger, dan wel aan een eenzijdig of ongelijkmatige verwarming (b.v. hal/buitenlucht, kantoor/gang, enz.) zijn bloot gesteld.

De garantie wordt slechts verleend indien de koper de deuren vakkundig heeft behandeld. De deuren worden slechts geacht vakkundig te zijn behandeld indien de koper de door verkoper tot dusver uitgegeven Instructiebladen voor de behandeling van deuren nauwkeurig heeft opgevolgd. Deuren voor de behandeling waarvan nog geen Instructiebladen zijn uitgegeven worden geacht niet vakkundig te zijn behandeld indien niet ten minste aan het hieronder sub 1, resp. b, resp. c gestelde is voldaan:

a. De deuren dienen onmiddellijk na ontvangst tegen vocht, hitte en andere schadelijke invloeden te worden beschermd;

b. De niet voorbewerkte resp. niet afgewerkte deuren dienen binnen 8 dagen na ontvangst een passende verf- resp. lakbehandeling te ondergaan;

c. De afgewerkte deuren dienen zodanig te worden opgeslagen en behandeld als voor afgewerkte producten noodzakelijk is. In ieder geval dient elk risico van beschadiging, in welke vorm dan ook, te worden uitgesloten.

De koper die aanspraak op garantie maakt, heeft ten genoegen van de verkoper te bewijzen dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan. Bij gebreke van dat bewijs vervalt de garantie.

De garantie houdt in de reparatie ter plaatse of in de fabriek, door de verkoper te bepalen, en in afwijking van het bepaalde in artikelen 1544 t/m 1546 B.W., ten hoogste de vervanging der door de verkoper ondeugdelijk bevonden eenheden, welke reparatie c.q. vervanging tegelijkertijd geldt ter volledige afdoening van elke aanspraak op schadevergoeding uit welke hoofde ook.

De verkoper is derhalve nimmer gehouden tot vergoeding van schade van welke aard ook, die het, direct of indirect, gevolg is van ondeugdelijkheid der geleverde goederen.

De koper vrijwaart de verkoper voor alle gevolgen, welke dan ook, van aanspraken welke door de afnemer van de koper tegen de verkoper mochten worden geldend gemaakt ter zake van het gekochte. In geen geval worden afhang- en schilderskosten van deuren vergoed. Eventueel te leveren van derden betrokken apparatuur wordt gegarandeerd volgens de garantieregeling die tussen de verkoper en zijn leverancier geldt.